Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija

Nevyriausybinė bendruomeninė organizacija

Kviečiame tapti asociacijos nariais!

Asociacijos nariais gali būti:
1.1. Elektrėnų savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos (toliau
- NVO) ir kurios atitinka šiuo kriterijus:
1.1.1. juridinis asmuo;
1.1.2. prigimtinė nepriklausomybė nuo valdžios ir valstybės valdymo institucijų (Valstybė ar
savivaldybė, juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar
savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų
nevyriausybinės organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime);
1.1.3. ne pelno paskirstymo principas (gautas pelnas nėra paskirstomas tarp steigėjų,
darbuotojų ar narių, o investuojamas į pagrindinę įstatuose numatytą veiklą);
1.1.4. savivalda ir savanoriškumas;
1.1.5. tarnavimas visuomenės labui;
1.1.6. nėra siekiama valdžios ir tiesioginio dalyvavimo rinkimuose;
1.1.7. Vykdo visuomeninę veiklą Elektrėnų savivaldybės teritorijoje.

Norintys tapti Asociacijos nariais Asociacijos Valdybai (galima ir el. paštu) turi pateikti raštišką prašymą dėl priėmimo į Asociacijos narius kartu su informacija apie savo organiaciją bei jos vykdomą veiklą Elektrėnų savivaldybės teritorijoje.

Naują asociacijos narį turi rekomenduoti (žodžiu ar raštu) bet vienas Asociacijos Valdybos
narys.

Priėmimo į asociaciją tvarka

Prašymo forma

Užsukite dar kartą. Dėkojame už susidomėjimą!